ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowychDrukuj informacjęSprawa: Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Szczegóły informacji

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2012-03-28 13:47:28

Termin załatwienia

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o wpisie do ewidencji wraz z zaświadczeniem o wpisie, o ile został złożony wniosek o wydanie takiego zaświadczenia lub decyzja o odmowie wpisu.

Osoba kontaktowa

inspektor Paweł Krassowski

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 13

Sposób załatwienia

1.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
      1.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
      2.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2.    Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
3.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Miejsce odbioru

1.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       1.    Poprzez pocztę tradycyjną.
       2.    Osobiście w siedzibie urzędu.
2.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane Dokumenty

1.    Wypełniony formularz wniosku podpisany przez komitet założycielski (min. 3 osoby).
2.    Wykaz Założycieli (według wzoru: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis) (oryginał).
3.    Protokół wyboru komitetu założycielskiego (oryginał).
4.    Uchwała o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji (oryginał).
5.    Uchwała o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego określająca jego nazwę i siedzibę ( (oryginał).
6.    Statut przyjęty przez walne zebranie.
7.    Uchwała przyjmująca statut uczniowskiego klubu sportowego (oryginał).
8.    Protokół z walnego zebrania (oryginał).
9.    Wniosek o wpisanie składu Zarządu do ewidencji (wraz z odpisem uchwały Walnego Zebrania członków Klubu).
10.    Wniosek o wpisanie składu organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej (wraz z odpisem uchwały Walnego Zebrania członków Klubu).
11.    Zgoda Dyrekcji placówki na utworzenie klubu na terenie szkoły

Czas realizacji

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o wpisie do ewidencji wraz z zaświadczeniem o wpisie, o ile został złożony wniosek o wydanie takiego zaświadczenia lub decyzja o odmowie wpisu.

Opłaty

  Wolne od opłat skarbowych dla uczniowskich klubów sportowych  (art. 2 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał

Uwagi

1.    Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
2.    Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów.
3.    Uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ww. ewidencji.
4.    Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
5.    Statut uczniowskiego klubu sportowego powinien zawierać:
1.    Nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji.
2.    Teren działania i siedzibę.
3.    Cele i sposoby ich realizacji.
4.    Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa.
5.    Prawa i obowiązki członków.
6.    Władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje.
7.    Sposób reprezentowania uczniowskiego klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
8.    Warunki ważności jego uchwał.
9.    Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.
10.    Zasady dokonywania zmian statutu.
11.    Sposób rozwiązania się uczniowskiego klubu sportowego.
6.    W przypadku klubów sportowych już działających, zadania komitetu założycielskiego związane z wpisem do ewidencji, realizuje zarząd klubu.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857)
2.    Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
3.    Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123)
« powrót do poprzedniej strony