ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Szczytnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2012-03-28 13:42:28

Termin załatwienia

1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji lub decyzja o odmowie wpisu. 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: 1. Poprzez pocztę tradycyjną. 2. Osobiście w siedzibie urzędu. 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Osoba kontaktowa

Paweł Krassowski

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjny
 

Telefon kontaktowy

(089) 624 70 13

Sposób załatwienia

1.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 
       1.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
       2.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2.    Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
3.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Miejsce odbioru

1.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
       1.    Poprzez pocztę tradycyjną.
       2.    Osobiście w siedzibie urzędu.
2.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane Dokumenty

1.    Wypełniony formularz wniosku podpisany przez komitet założycielski (min. 3 osoby).
2.    Protokół z Zebrania Założycielskiego (oryginał).
3.    Lista obecności na zebraniu założycielskim (min. 15 osób) (oryginał).
4.    Wykaz Założycieli (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis) (oryginał).
5.    Uchwała o powołaniu klubu sportowego określająca jego nazwę i siedzibę (oryginał).
6.    Uchwała o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem klubu sportowego do ewidencji (oryginał).
7.    Uchwała przyjmująca statut klubu sportowego (oryginał).
8.    Statut przyjęty przez walne zebranie (3 egzemplarze).
9.    Wniosek o wpisanie składu Zarządu do ewidencji (wraz z odpisem uchwały Walnego Zebrania członków Klubu).
10.    Wniosek o wpisanie składu organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej (wraz z odpisem uchwały Walnego Zebrania członków Klubu).
11.     Zgoda właściciela lokalu na umieszczenie siedziby klubu (oryginał).
12.     Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (oryginał).

Czas realizacji

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji lub decyzja o odmowie wpisu.

Opłaty

Klub ubiegający się o wpis zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta nr 51 1160 2202 0000 0000 6195 6308 Podstawa prawna: art. 1 ust 1 pkt 1a w związku z częścią I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Uwagi

Opis ogólny
1.    Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.
2.    Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zmianami), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
3.    Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów.
4.    Ww. kluby sportowe uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
5.    Statut klubu sportowego powinien zawierać:
1.    Nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji.
2.    Teren działania i siedzibę.
3.    Cele i sposoby ich realizacji.
4.    Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa.
5.    Prawa i obowiązki członków.
6.    Władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje.
7.    Sposób reprezentowania klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
8.    Warunki ważności jego uchwał.
9.    Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.
10.    Zasady dokonywania zmian statutu.
11.    Sposób rozwiązania się klubu sportowego.

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857)
2.    Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.).
3.    Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123)
« powrót do poprzedniej strony